Malankara Sabha Association Parish Representatives(2017-2022)

Name Mobile No
Mr. Samuel Mathai 9322057404
Mr. Alex Varghese 9820497550
Mr. C M Babu 9820380164